Tag Archives: Quang Minh

Tiểu Sử Bà Nữ Đầu-Sư Lâm-Hương-Thanh (CN: 18/9/2020)

18 Th9

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh, do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1986 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây:Tiểu Sử Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh

Sơ Lược Tiểu Sử Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại (CN: 28/8/2020)

28 Th8

Ebook dạng pdf: Sơ Lược Tiểu Sử Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại, do  Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếpbiên soạn; eBook được làm theo tài liệu văn bản 1986 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Sơ Lược Tiểu Sử Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại

Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụng (CN: 21/8/2020)

21 Th8

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụng, do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) biên soạn; eBook được làm theo tài liệu phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụng

Tầm Ngọc – Quyển III (CN: 10/8/2020)

10 Th8

Ebook dạng pdf: Tầm Ngọc – Quyển III, do Tử Quang [Tử Trước (Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại) và Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp)] biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1986 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tầm Ngọc – Quyển III

Tầm Ngọc – Quyển II (CN: 30/7/2020)

30 Th7

Ebook dạng pdf: Tầm Ngọc – Quyển II, do Tử Quang, Tử Trước (Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại) và Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếpbiên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1986 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tầm Ngọc – Quyển II

Tầm Ngọc – Quyển I (CN: 17/7/2020)

17 Th7

Ebook dạng pdf: Tầm Ngọc – Quyển I, do Tử Quang, Tử Trước (Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại) và Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếpbiên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1986 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tầm Ngọc – Quyển I

Lưu Xứ Ký Sự – Cuộc Trấn Thánh Phi Châu (CN: 5/7/2020)

5 Th7

Ebook dạng pdf: Lưu Xứ Ký Sự – Cuộc Trấn Thánh Phi Châu, do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1985 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Lưu Xứ Ký Sự – Cuộc Trấn Thánh Phi Châu

Hiền Nhân Thánh Tích

4 Th1

Ebook dạng pdf: Hiền Nhân Thánh Tích, sưu tập chuyện Đạo do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) sưu tầm, kết tập và biên soạn; eBook được làm theo tài liệu phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Hiền Nhân Thánh Tích

Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển XXII [22]

22 Th3

Ebook dạng pdf: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển XXII, sưu tập chuyện Đạo do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) sưu tầm, kết tập và biên soạn; eBook được làm theo tài liệu phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển XXII

Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển XXI [21]

19 Th10

Ebook dạng pdf: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển XXI, sưu tập chuyện Đạo do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) sưu tầm, kết tập và biên soạn; eBook được làm theo tài liệu phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển XXI