Tag Archives: Đàn cơ

Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu (1965-1986) – (Cập nhật: 4/9/2019)

4 Th9

*** Đây là bản được tái trình bày thích ứng cho việc in ra giấy hay đọc trên máy vi tính hay các công cụ điện tử như các tablets, ebook reader, hay iPad, smart-phone, iPhone…

Ebook dạng pdf: Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu (1965 – 1986), Kết tập những bài Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu giáng cơ dạy Đạo vào những năm 1965 – 1986, do chư vị Tiền Bối của Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý Cao-Đài Ban Biên Tập Cao-Đài Giáo-Lý Tây-Đức đã dày công sưu tập, kết tập và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu (1965 – 1986)

Thánh Giáo – Vạn-Hạnh Thiền-Sư

22 Th4

Ebook dạng pdf: Thánh Giáo – Vạn Hạnh Thiền Sư, Sưu tập gồm nhiều bài Thánh Giáo do Vạn Hạnh Thiền Sư giáng cơ dạy Đạo,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập và ấn tống.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi xử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn có thể xem được rõ ràng)

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Thánh Giáo Sưu Tập – Vạn Hạnh Thiền Sư

Thánh Giáo Đức Quan-Âm Bồ-Tát (1965 – 1975)

20 Th4

Ebook dạng pdf: Thánh Giáo Đức Quan Âm Bồ Tát (1965 – 1975), Sưu tập những bài Thánh Giáo do Đức Quan Âm Bồ Tát giáng cơ dạy Đạo năm 1965 – 1975,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập và ấn tống.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi xử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ như tablets hay iPad, hoặc các ebook readers… có kích thước khoảng 7 in trở lên khi đọc không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn có thể xem được rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Thánh Giáo Đức Quan Âm Bồ Tát (1965 – 1975)

Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu (1965-1986)

21 Th5

Ebook dạng pdf: Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu (1965 – 1986), Kết tập những bài Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu giáng cơ dạy Đạo vào những năm 1965 – 1986, do chư vị Tiền Bối bộ phận thông công của Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý Cao-Đài Ban Biên Tập Cao-Đài Giáo-Lý Tây-Đức đã dày công sưu tập, kết tập và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu (1965 – 1986)

***Để xem Bản cập nhật (4/9/2019) mới hơn ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu 

Huấn Từ Đức Chí-Tôn (1965 – 1985)

17 Th5

Ebook dạng pdf: Huấn Từ Đức Chí-Tôn (1965 – 1985), Kết tập những bài  Huấn Từ do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ dạy Đạo vào những năm 1965 – 1985,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập vào những quyển Thánh Giáo Sưu Tập từ năm 1965 đến 1986 và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Huấn Từ Đức Chí Tôn (1965 – 1985)

Thánh Giáo – Giáo Tông Đại Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh (1965 – 1986)

24 Th4

Ebook dạng pdf: Thánh Giáo Giáo Tông Đại Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh (1965 – 1986), Kết tập những bài Thánh Giáo do Đức Lý Thái Bạch Giáo Giáo Tông Đại Đạo giáng cơ dạy Đạo năm 1965 – 1986,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập vào những quyển Thánh Giáo Sưu Tập từ năm 1965 đến 1986 và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Thánh Giáo – Giáo Tông Đại Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh (1965 – 1986)

Thánh Giáo Đức Quan-Âm Bồ-Tát (1965 – 1975)

1 Th4

Ebook dạng pdf: Thánh Giáo Đức Quan Âm Bồ Tát (1965 – 1975), Sưu tập những bài Thánh Giáo do Đức Quan Âm Bồ Tát giáng cơ dạy Đạo năm 1965 – 1975,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Thánh Giáo Đức Quan Âm Bồ Tát (1965 – 1975)

*** Bản cập nhật đổi mới hơn ở đường dẫn (link) sau đây: Thánh Giáo Đức Quan Âm Bồ Tát (1965-1975)

Thánh Giáo Sưu Tập 1986

1 Th12

Ebook dạng pdf: Thánh Giáo Sưu Tập năm 1986, Sưu tập những bài Thánh Giáo do các Đấng Thiêng-Liêng giáng cơ dạy Đạo năm 1986,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Thánh Giáo Sưu Tập 1986

Thánh Giáo Sưu Tập 1985

1 Th12

Ebook dạng pdf: Thánh Giáo Sưu Tập năm 1985, Sưu tập những bài Thánh Giáo do các Đấng Thiêng-Liêng giáng cơ dạy Đạo năm 1985,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Thánh Giáo Sưu Tập 1985

Thánh Giáo Sưu Tập 1981-1982

1 Th12

Ebook dạng pdf: Thánh Giáo Sưu Tập năm 1981-1982, Sưu tập những bài Thánh Giáo do các Đấng Thiêng-Liêng giáng cơ năm 1981-1982,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Thánh Giáo Sưu Tập 1981-1982