Các Đấng Thiêng Liêng

21 Th9

Ebook dạng pdf: Các Đấng Thiêng Liêng, được làm theo Ấn Bản : 2011, tài liệu sưu tầm bởi TùngThiên – Từ Bạch Hạc biên soạn và phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Các Đấng Thiêng Liêng

29 phản hồi to “Các Đấng Thiêng Liêng”

Trackbacks/Pingbacks

 1. Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Chín 21, 2013

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do TùngThiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 2. Tiểu Sử Đức Khổng Tử | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Mười 1, 2013

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do TùngThiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 3. Gia Tô Giáo Chủ | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Mười Hai 23, 2013

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 4. Sơ Lược Tiểu Sử Đức LÃO-TỬ | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Ba 14, 2014

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 5. Sơ Lược Tiểu Sử Đức Quan Thế Âm Bồ Tát | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Ba 18, 2014

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 6. Sơ Lược Tiểu Sử Thượng-Phẩm Cao Quỳnh Cư | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Ba 30, 2014

  […] Cao Thượng Phẩm – Luật Tam Thể – Nữ Đầu Sư Hương Hiếu do Hiền Tài Trần Văn Rạng  biên soạn […]

 7. Sơ Lược Sự Tích Thích Ca Mâu Ni Văn Phật | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Năm 6, 2014

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 8. Sơ Lược Tiểu Sử Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Năm 21, 2014

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 9. Sơ Lược Tiểu Sử Đức Quan Thánh Đế Quân | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Bảy 18, 2014

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 10. Lý Bạch – Lý Trích Tiên – Lý Giáo Tông | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Chín 10, 2014

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do TùngThiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 11. Sơ Lược Tiểu Sử Đức Khổng Tử | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Chín 18, 2014

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do TùngThiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 12. Sơ Lược Tiểu Sử Gia Tô Giáo Chủ – Đức Chúa Jésus | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Mười Hai 23, 2014

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 13. Chào mừng Đại Lễ Kỷ-niệm ngày Giáng Sinh của Đức Chúa Jesus: 25/12/2016 | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Mười Hai 24, 2016

  […] Jésus – Gia Tô Giáo Chủ, được làm theo tài liệu được trích ra từ quyển Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn và phổ biến trên website […]

 14. Đại Lễ Vía Thái Thượng Lão Quân 15/2/Đinh Dậu (DL: 12/3/2017) | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Ba 11, 2017

  […] dạng pdf: Sơ Lược Tiểu Sử Đức LÃO-TỬ,  trích đoạn từ quyển Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn và được phổ biến trên website […]

 15. Kỷ Niệm Ngày Đại Lễ Vía Đức Phật Thích Ca: 8/4/Đinh Mão (DL: 3/5/2017) | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Năm 1, 2017

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 16. Kỷ Niệm Ngày Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn: 22/5/2017 | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Năm 22, 2017

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 17. Đại Lễ Vía Đức Lý-Giáo-Tông: Ngày 18/8/Đinh Dậu (DL: 7/10/2017) | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Mười 6, 2017

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do TùngThiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 18. Chào mừng Đại Lễ Kỷ-niệm ngày Giáng Sinh của Đức Chúa Jesus: 25/12/2017 | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Mười Hai 23, 2017

  […] Jésus – Gia Tô Giáo Chủ, được làm theo tài liệu được trích ra từ quyển Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn và phổ biến trên website […]

 19. Đại Lễ Vía Thái Thượng Lão Quân 15/2/Mậu Tuất (DL: 31/3/2018) | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Ba 30, 2018

  […] dạng pdf: Sơ Lược Tiểu Sử Đức LÃO-TỬ,  trích đoạn từ quyển Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn và được phổ biến trên website […]

 20. Kỷ Niệm Ngày Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn: 22/5/2018 | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Năm 21, 2018

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 21. Đại Lễ Vía Đức Lý-Giáo-Tông: Ngày 18/8/Mậu Tuất (DL: 27/9/2018) | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Chín 27, 2018

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do TùngThiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 22. Đại Lễ Vía Thái Thượng Lão Quân 15/2/Kỷ Hợi (30/3/2019) | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Ba 18, 2019

  […] dạng pdf: Sơ Lược Tiểu Sử Đức LÃO-TỬ,  trích đoạn từ quyển Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn và được phổ biến trên website […]

 23. Kỷ Niệm Ngày Đại Lễ Vía Đức Phật Thích Ca: 8/4/Kỷ Hợi (DL: 5/12/2019) | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Năm 11, 2019

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 24. Kỷ Niệm Ngày Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn: 22/5/2019 (DL) | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Năm 21, 2019

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 25. Đại Lễ Vía Đức Lý-Giáo-Tông: Ngày 18/8/Kỷ Hợi (DL: 16/9/2019) | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Chín 15, 2019

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do TùngThiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 26. Chào mừng Đại Lễ Kỷ-niệm ngày Giáng Sinh của Đức Chúa Jesus: 25/12/2019 | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Mười Hai 24, 2019

  […] Jésus – Gia Tô Giáo Chủ, được làm theo tài liệu được trích ra từ quyển Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn và phổ biến trên website […]

 27. Đại Lễ Vía Thái Thượng Lão Quân 15/2/Canh Tý (8/3/2020) | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Ba 7, 2020

  […] dạng pdf: Sơ Lược Tiểu Sử Đức LÃO-TỬ,  trích đoạn từ quyển Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn và được phổ biến trên website […]

 28. Kỷ Niệm Ngày Đại Lễ Vía Đức Phật Thích Ca: 8/4/Canh Tý (DL: 30/4/2020) | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Tư 29, 2020

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

 29. Kỷ Niệm Ngày Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn: 22/5/2020 (DL) | Kinh Sách Cao-Đài - Tháng Năm 21, 2020

  […] Các Đấng Thiêng Liêng do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: