Lưu trữ | Tháng Bảy, 2013

Chú Giải Sớ Văn

31 Th7

Ebook dạng pdf: Chú Giải Sớ Văn, tài-liệu do HT. Quách Văn Hòa sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Chú Giải Sớ Văn

Bổ Túc Quyển Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh

29 Th7

Ebook dạng pdf: Bổ Túc Quyển Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh, do Phối Sư Thượng Vinh Thanh biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản (1973) phổ biến trên website DaoCaoDai.info và CaoDai.net

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Bổ Túc Quyển Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh

Ba Chặng Đường Đạo Sự

25 Th7

Ebook dạng pdf: Tìm Ba Chặng Đường Đạo Sự, do Thanh Minh biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản (1972) phổ biến trên website DaoCaoDai.info và CaoDai.net

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Ba Chặng Đường Đạo Sự

Trường Chơn Lý

19 Th7

Ebook dạng pdf: Trường Chơn Lý, do Thanh Tâm Đoàn Kim Sơn biên soạn. Ebook làm theo Ấn Bản  Năm 2010  được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Trường Chơn Lý

Tiểu Sử Tổng Giám Lê Văn Bàng

16 Th7

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử Tổng Giám Lê Văn Bàng, do Huỳnh Tâm biên khảo. Ebook làm theo Ấn Bản 1995  được phổ biến trên website caodaitv.free.fr.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tiểu Sử Tổng Giám Lê Văn Bàng

Sưu Tập Thi Văn của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

13 Th7

Ebook dạng pdf: Sưu Tập Thi Văn của  Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Ebook làm theo Ấn Bản  được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sưu Tập Thi Văn của  Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

Danh Nhân Đại Đạo

8 Th7

Ebook dạng pdf: Danh Nhân Đại Đạo, được làm theo Ấn Bản do Đức Nguyên (Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng) biên soạn, và phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn có thể xem được rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Danh Nhân Đại Đạo

Thi Văn Sưu Tập (1925-1934)

6 Th7

Ebook dạng pdf: Thi Văn Sưu Tập (1925-1934), do HT. Nguyễn Văn Hồng sưu tập. Ebook làm theo Ấn Bản  được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Thi Văn Sưu Tập (1925-1934)

Giải Thích Nội Tâm và Ngoại Tâm Đền Thánh Cao Đài Tây Ninh

4 Th7

Ebook dạng pdf:  Giải Thích Nội Tâm và Ngoại Tâm Đền Thánh Cao Đài Tây Ninh được làm theo ấn bản do Khai Đạo Phạm Tấn Đãi biên soạn.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn có thể xem được rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Giải Thích Nội Tâm và Ngoại Tâm Đền Thánh Cao Đài Tây

Tuyên Ngôn Khai Đạo của Đức CAO-ĐÀI

3 Th7

Ebook dạng pdf: Tuyên Ngôn Khai Đạo của Đức CAO-ĐÀI, Hiền Tài Trần Văn Rạng chú giải. Ebook làm theo Ấn Bản 2010 được phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn có thể xem được rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tuyên Ngôn Khai Đạo của Đức CAO-ĐÀI