Lưu trữ | Tháng Chín, 2012

Sơ Giải Hội-Yến Diêu-Trì-Cung

30 Th9

Ebook dạng pdf: Sơ Giải Hội-Yến Diêu-Trì-Cung, do Giải Tâm biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sơ Giải Hội-Yến Diêu-Trì-Cung

PHẬT MẪU – Diêu-Trì Kim-Mẫu

30 Th9

Ebook dạng pdf: PHẬT MẪU – Diêu-Trì Kim-Mẫu, sưu tập do Dã Trung Tử, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: PHẬT MẪU – Diêu-Trì Kim-Mẫu

Kinh Cúng Tứ Thời [Kinh Văn và Âm Thanh]

27 Th9

Ebook dạng pdf: Kinh Kinh Cúng Tứ Thời [Kinh Văn và Âm Thanh], Kinh Văn được trích từ quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo ấn bản 1975 do Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành, phần Âm Thanh do Đồng nhi từ các Thánh Thất đọc. Xin chọn một trong các đường dẫn ( links)  sau đây để tải ebook về:

 

Chú ý: Kinh Kinh Cúng Tứ Thời [Kinh Văn và Âm Thanh]  có phần âm thanh lồng trong ebook nên số lượng hồ sơ (file size) tương đối hơi lớn (~ 47 MB) nên sẽ mất một ít thời gian để tải (download), xin vui lòng chờ một chút đển khi tải về hoàn tất.

Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển VIII

10 Th9

Ebook dạng pdf: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển VIII, kết tập chuyện Đạo do Quang Minh – Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển VIII

Vén Màn Bí Mật

7 Th9

Ebook dạng pdf:  Vén Màn Bí Mật, giải thích một số biến cố quan trọng trong Đạo diễn ra từ những ngày Tiền Khai, Sơ Khai Đại Đạo và những thập niên kế tiếp…. EBook được làm theo Ấn Bản photo copy phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Vén Màn Bí Mật

Những Câu Chuyện Trong Đạo

5 Th9

Ebook dạng pdf: Những Câu Chuyện Trong Đạo, kết tập những câu chuyện Đạo diễn ra từ những ngày Tiền Khai, Sơ Khai Đại Đạo và những thập niên kế tiếp…. EBook được làm theo Ấn Bản photo copy phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Những Câu Chuyện Trong Đạo

***Lưu Ý: Bản được cập nhật, mới hơn, ở đường dẫn (Link) sau đây: Những Câu Chuyện Trong Đạo

Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển VII

1 Th9

Ebook dạng pdf: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển VII, kết tập chuyện Đạo do Quang Minh – Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển VII