Lưu trữ | Tháng Năm, 2012

Thánh Ngôn Sưu Tập – Toàn Tập (1925-1971)

30 Th5

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Sưu Tập – Toàn Tập (1925-1971), tổng hợp các quyển Thánh Ngôn Sưu Tập I – IV do Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng kết tập những bài Thánh Ngôn của các Đấng Thiêng-Liêng giáng cơ từ Năm 1925-1971.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Thánh Ngôn Sưu Tập – Toàn Tập (1925-1971)

Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu (1965-1986)

21 Th5

Ebook dạng pdf: Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu (1965 – 1986), Kết tập những bài Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu giáng cơ dạy Đạo vào những năm 1965 – 1986, do chư vị Tiền Bối bộ phận thông công của Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý Cao-Đài Ban Biên Tập Cao-Đài Giáo-Lý Tây-Đức đã dày công sưu tập, kết tập và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu (1965 – 1986)

***Để xem Bản cập nhật (4/9/2019) mới hơn ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Huấn Từ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu 

Huấn Từ Đức Chí-Tôn (1965 – 1985)

17 Th5

Ebook dạng pdf: Huấn Từ Đức Chí-Tôn (1965 – 1985), Kết tập những bài  Huấn Từ do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ dạy Đạo vào những năm 1965 – 1985,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập vào những quyển Thánh Giáo Sưu Tập từ năm 1965 đến 1986 và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Huấn Từ Đức Chí Tôn (1965 – 1985)

Chú Giải Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ

15 Th5

Ebook dạng pdf: Chú Giải Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ, tài-liệu do HT. Quách Văn Hòa sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Chú Giải Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ

Chú Giải Kinh Thế Đạo

12 Th5

Ebook dạng pdf: Chú Giải Kinh Thế Đạo, tài-liệu do HT. Quách Văn Hòa sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Chú Giải Kinh Thế Đạo

Chú Giải Kinh Tận Độ

9 Th5

Ebook dạng pdf: Chú Giải Kinh Tận Độ, tài-liệu do HT. Quách Văn Hòa sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây:  Chú Giải Kinh Tận Độ

Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên

5 Th5

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên, ebook kết tập các câu Thánh Ngôn được trích từ quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I & II Lịch Vạn Niên dùng để xem trên máy vi tính hay in ra giấy, được trình bày theo từng tháng, có ngày Âm-Lịch ghi bên dưới ngày Dương-Lịch mỗi ngày trong tháng; thêm vào đó, các ngày Lễ, Vía, trai kỳ trong tháng cũng được ghi rõ và chú thích.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên

Chú ý: Lịch Vạn Niên hiển thị tốt bởi dùng Adobe Reader